Katalog A-Z

Kwas Aminooctowy ( Glicyna )

Synonimy glicyna, glikokol
Wzór chemiczny

NH2CH2COOH

Masa molowa

75,07

Numer CAS 56-40-6
Numer WE 200-272-2
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, odczynnik chemiczny
Właściowości

Postać: stała
Barwa: biała
Zapach: bezwonny
Wartość pH (50 g/l 20°C): 5,9 - 6,3
Temperatura topnienia: 232 - 236°C rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność pary: nie dotyczy
Gęstość: ok. 1,6 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: ok. 225 g/l - 20°C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć