Katalog A-Z

Kwas Azotowy

Synonimy brak
Wzór chemiczny

HNO3

Masa molowa

63,01

Numer CAS 7697-37-2
Numer WE O231-714-2
Zastosowanie Odczynnik laboratoryjny, w przemysle elektornicznym, spożywczym, galwanicznym, nawozowym, do trawienia materiałów, w ogrodnictwie, w czyszczeniu metali i tworzyw, w regeneracji żywic jonowymiennych, w syntezie chemicznej, do regulacji pH, jako składnik pr
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna, żółknie podczas przechowywania
Zapach: ostry
pH:< 1 ( 20° C )
Temperatura topnienia: około -32°C
Temperatura wrzenia: 121°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: 3,99 mbar (20°C)
Gęstość: 1,40 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny (z wydzieleniem dużej ilości ciepła)
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w eterze, alkoholu etylowym rozkłada się z wydzieleniem tlenku i dwutlenku azotu.
Współczynnik podziału n-oktanol-woda: - 2,3 (dla substancji bezwodnej)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć