Katalog A-Z

Kwas Benzoesowy

Synonimy kwas benzenokarboksylowy
Wzór chemiczny

C7H6O2

Masa molowa

122,12

Numer CAS 65-85-0
Numer WE 200-618-2
Zastosowanie przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy.<br />SN1 &#8211; Produkcja substancji i przemysłowe zastosowanie jako środek pomocnicy w polimeryzacji w zamkniętych, ciągłych procesach z możliwością sporadycznej kontrolowanej ekspozycji (np. pobieranie pr
Właściowości

Postać: ciało stałe ( proszek lub kryształy )
Kolor: biały
Zapach: słaby
pH : 2,5 -3,5 ( 1,5 g/l H2O , 20 °C )
Temperatura topnienia: 121 - 123 °C
Temperatura wrzenia: 249 °C
Temperatura zapłonu: 121 °C
Temperatura samozapłonu: 570 °C
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,32 g/cm3
Gęstość względna oparów: 4,21
Gęstość nasypowa: około 500 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 2,9 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: chloroform
Log Pow: 1,88 (doświadczalnie)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć