Katalog A-Z

Kwas Bursztynowy

Synonimy kwas 1,4-butanodiowy
Wzór chemiczny

C4H6O4

Masa molowa

118,09

Numer CAS 110-15-6
Numer WE 203-740-4
Zastosowanie odczynnik chemiczny do syntez
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bezwonny
Próg zapachu: nie dotyczy
Wartość pH: 2 - 2,9 (10 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: 184 - 190 °C
Temperatura wrzenia: 235 °C
Temperatura zapłonu: 206 °C
Szybkość parowania: brak danych
Palność (ciała stałego, gazu): materiał nie jest zapalny
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna: brak danych
Gęstość nasypowa: 940 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 60 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: 500 °C
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć