Katalog A-Z

Amonu Octan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

CH3COONH4

Masa molowa

77,08

Numer CAS 631-61-8
Numer WE 211-162-9
Zastosowanie odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby kwasu octowego
pH: około 6,0 – 7,5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 114°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,07 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 410 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: 1480 g/l (4°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć