Katalog A-Z

Kwas Fumarowy

Synonimy kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy
Wzór chemiczny

C4H4O4

Masa molowa

116,07

Numer CAS 110-17-8
Numer WE O203-743-0
Zastosowanie Przemysł farmaceutyczny, spożywczy, paszowy, gumowy, odczynnik laboratoryjny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
pH: (4.9 g/l H2O, 20°C): 2.1
Temperatura topnienia: 287°C
Temperatura wrzenia: sublimuje powyżej 290°C
Temperatura samozapłonu: 375°C
Temperatura zapłonu: 273°C
Granice wybuchowości:
dolna:brak danych
górna:brak danych
Prężność par: 20°C <0.001 hPa
Gestość: 20°C - 1.64 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 4.9 g/l (20°C)
w etanolu - około 45 g/l (30°C)
w eterze - około 5 g/l (25°C)
Log Kow: 0,46

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć