Katalog A-Z

Kwas Jabłkowy

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C4H6O5

Masa molowa

134,0

Numer CAS 617-48-1
Numer WE 210-514-9
Zastosowanie przemysł spożywczy, paszowy, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor : biały
Zapach : słaby zapach własny
Wartość pH : ok. 2 (w r-rze 10 g/l, 20 °C )
Temperatura topnienia: 128 °C
Temperatura wrzenia: 150 °C (rozkład)
Temperatura zapłonu: 203 °C
Temperatura samozapłonu: 349 ° C
Granica wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość : 1,6 g/ cm3 ( 20 °C )
Gęstość nasypowa: 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 580 g/l (20 °C)
- w innych rozpuszczalnikach: etanol ok. 450 g/l (20 ° C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć