Katalog A-Z

Kwas Kokosowy

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 90990-15-1
Numer WE 292-776-4
Zastosowanie Chemikalia do syntez, przemysł chemii gospodarczej, przemysł kosmetyczny.<br />
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: żółta
Zapach: słaby charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 24 -31 ºC
Temperatura wrzenia: 200 ºC
Temperatura zapłonu: 180 ºC
Temperatura samozapłonu: 350 ºC
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: (w 20ºC) < 1hPa
Gęstość: (w 60ºC) 0,86 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: w 20 ºC nie rozpuszczalny w wodzie
- w innych ropuszczalnikach: rozpuszczalny w wielu rozpuszczalnikach organicznych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć