Katalog A-Z

Kwas Laurynowy

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C12H24O2

Masa molowa

200,32

Numer CAS 143-07-7
Numer WE 205-582-1
Zastosowanie Chemikalia do syntez lub odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: jasno żółty
Zapach: słaby
Próg zapachu: brak danych
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 43 - 45 °C
Temperatura wrzenia: 299 °C
Temperatura zapłonu: 176 °C
Szybkość parowania: brak danych
Palność: brak danych
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 0,6 % (V)
– górna: brak danych
Prężność par: 0,15 hPa (100 °C)
Gęstość par: 6,91 (powietrze: 1,0)
Gęstość względna: 0,883 g/cm3 (50 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: 0,058 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 4,6
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość dynamiczna: 7 mPa*s (50 °C)
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć