Katalog A-Z

Kwas Linolowy

Synonimy mono, di, trójglicerydy nienasycone C16-C18 i C18
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 91744-20-6
Numer WE 294-582-5
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do jasnożółtej
Zapach: charakterystyczny słaby
pH: brak danych
Temperatura topnienia: <10°C
Temperatura wrzenia: około 230°C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: około 150°C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: (20°C) 0,897-0,90 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: (20°C) nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: dimetyloformamid

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć