Katalog A-Z

Kwas Metanosulfonowy (MSA)

Wzór chemiczny

CH4O3S

Numer CAS 75-75-2
Numer WE O200-898-6
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: swoisty słaby
Wartośc pH: ok. 1
Temperatura wrzenia: 135 °C
Temperatura krzepnięcia: - 54 °C
Temperatura zapłonu: nie oznaczono
Temperatura samozapłonu: > 500 °C
Granice wybuchowości: nie oznaczono
Rozpuszczalnośc w wodzie: w pełni
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć