Katalog A-Z

Amonu Siarczan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

(NH4)2SO4

Masa molowa

132,14

Numer CAS 7783-20-2
Numer WE 231-984-1
Zastosowanie w przemyśle chemicznym, rolnictwie
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5 - 6 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 280°C rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,77 g/cm³ (20°C)
Ciężar nasypowy: około 960 kg/m³
Rozpuszczalność:
w wodzie: 760 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć