Katalog A-Z

Kwas Monochlorooctowy

Synonimy kwas chlorooctowy, kwas chloroetanowy
Wzór chemiczny

C2H3ClO2

Masa molowa

94,5

Numer CAS 79-11-8
Numer WE O201-178-4
Zastosowanie Stosowany jako półprodukt chemiczny w syntezie mi.in. karboksymetylocelulozy, karboksymetyloskrobii, chemicznych środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, kwasu tioglikolowego. Stosowany jako składnik w preparatach do usuwania farb i graffiti, w przemy
Właściowości

Stan skupienia w 20°C: ciało stałe (rozpływa się na powietrzu)
Barwa: bezbarwne do białego
Zapach: ostry, silnie drażniący
pH: 3,2 (100 mg/l)
Temperatura topnienia: 61,5 - 62,5°C
Temperatura wrzenia: 189°C
Temperatura zapłonu: 127°C
Temperatura samozapłonu: 446°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 8,0% obj.
– górna: brak danych
Gęstość: brak danych
Gęstość par względem powietrza: 3,26
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się bez ograniczeń
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w metanolu, alkoholu etylowym, acetonie, dioksanie, dwumetylosulfotlenku, dwumetyloformamidzie; słabo rozpuszcza się w węglowodorach i ich chlorowcopochodnych.
Log K(o/w0: 0,22
Koc: 1,201

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć