Katalog A-Z

Kwas Mrówkowy

Synonimy kwas metanowy, kwas wodorokarboksylowy
Wzór chemiczny

HCOOH

Masa molowa

46,03

Numer CAS 64-18-6
Numer WE O200-579-1
Zastosowanie przemysł chemiczny, przemysł paszowy.
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: ostry, przenikliwy
pH: silnie kwaśny
Temperatura topnienia: - 8,4°C
Temperatura wrzenia: 100,7°C
Temperatura zapłonu: 69°C
Temperatura samozapłonu: 434°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 18% obj.
– górna: 57% obj.
Stężenie stechiometryczne: 29,58% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,19-1,22 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 1,6
Prężność par:
– w temp. 20°C: 43 hPa
– w temp. 30°C: 72 hPa
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, glicerynie, formamidzie.
Lepkość w temp. 25°C: 1,607 mPa·s

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć