Katalog A-Z

Kwas Neodekanowy

Wzór chemiczny

C10H20O2

Numer CAS 26896-20-8
Numer WE 248-093-9
Zastosowanie Przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
pH (20°C): brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: 243-253°C
Temperatura zapłonu: 122°C
Temperatura samozapłonu: 440°C
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność pa: 0,029 hPa (50°C), 9,562 (100°C)
Gęstość (20°C): 911 kg/m3
Gęstość nasypowa: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
log P(o/w): brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć