Katalog A-Z

Kwas Nikotynowy

Synonimy kwas pirydyno-3-karboksylowy
Wzór chemiczny

C6H5NO2

Masa molowa

123.12

Numer CAS 59-67-6
Numer WE 200-441-0
Zastosowanie przemysł paszowy, przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do jasnożółtej
Zapach: bez zapachu
pH (20°C, 50 g/lH2O): 3-4
Temperatura topnienia: 234-237°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: 193°C
Temperatura samozapłonu: >365°C
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość (20°C): 1,47 g/cm3
Gęstość nasypowa: ok. 330 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 18 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: etanol - 10 g/l (20°C)
log P(o/w): -2,43

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć