Katalog A-Z

Kwas Octowy

Synonimy kwas etanowy, kwas metanokarboksylowy
Wzór chemiczny

CH3COOH

Masa molowa

60,05

Numer CAS 64-19-7
Numer WE O200-580-7
Zastosowanie w przemyśle chemicznym do produkcji roztworów kwasu octowego i innych związków chemicznych, w przemysle włókienniczym do barwienia tkanin.
Właściowości

Postać: ciecz
Brawa: bezbarwna
Zapach: charakterytyczny, ostry
pH: kwaśne
Temperatura topnienia; brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Palność: substancja palna
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Prężność par: brak danych
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Gęstość: ok. 4 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nieograniczona
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Wspołczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć