Katalog A-Z

Kwas Salicylowy

Synonimy kwas 2-hydroksy benzoesowy
Wzór chemiczny

C7H6O3

Masa molowa

138,12

Numer CAS 69-72-7
Numer WE 200-712-3
Zastosowanie przemysł chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 2,4
Temperatura topnienia: 158 - 160 °C
Temperatura wrzenia: 211 °C
Temperatura samozapłonu: 540 °C
Temperatura zapłonu: 157 °C
Granice wybuchowości:
- dolna: 1,1 % (200 °C)
- górna: brak dostępnych danych
Ciśnienie pary: 1 mm Hg (113,7 °C)
Gęstość: 1,44 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 300 - 500 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 0,2 g/l
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol, eter dietylowy, aceton
Log P(o/w): 2,21

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć