Katalog A-Z

Kwas Sebacynowy

Wzór chemiczny

C10H18O4

Masa molowa

202,25

Numer CAS 111-20-6
Numer WE 203-845-5
Zastosowanie Przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: lekki zapach kwasu
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: 295 °C
Temperatura zapłonu: 220 °C
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Rozpuszczalność:
- w wodzie 1g/l w 20°C
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć