Katalog A-Z

Kwas Siarkowy

Synonimy kwas siarkowy(Vl) > 90%
Wzór chemiczny

H2SO4

Masa molowa

98,08

Numer CAS 7664-93-9
Numer WE O231-639-5
Zastosowanie Jako półprodukt przy wytwarzaniu nieorganicznych i organicznych chemikaliów oraz nawozów; jako wspomagacz, katalizator, środek odwadniający, regulator pH; wydobycie i obróbka minerałów i rud; obróbka powierzchniowa, oczyszczanie i wytrawianie; procesy ele
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna do żółtej
Zapach: ostry, duszący
pH: 0,3 (49 g/l, 25 °C)
Temperatura topnienia: 10,4°C - 98,3%
7,9°C - 85%
Temperatura wrzenia: 338°C – roztwór 98,3%
Gęstość w 20°C: 1,84 g/cm3 – roztwór 96÷98%
ok. 1,82 g/cm3 - roztwór 91%
ok. 1,6 g/cm3 - roztwór 69%
Gęstość par względem powietrza: 3,4
Prężność par cząstkowa w temp. 180°C: 2,8 hPa – roztwór 95,06%
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona, z wydzieleniem ciepła.
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: etanol (wydziela się duża ilość ciepła.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć