Katalog A-Z

Amonu Węglan Kwaśny

Synonimy kwaśny węglan amonu
Wzór chemiczny

(NH4)HCO3

Masa molowa

79,06

Numer CAS 1066-33-7
Numer WE 213-911-5
Zastosowanie przemysł spożywczy, budowlany
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: ostry amoniakalny
pH: 7,7 (10% roztwór wodny, 20°C)
Temperatura topnienia: 105°C z rozkładem
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 3,158 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 700 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 220 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Log Kow: -2,4

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć