Katalog A-Z

Kwas Solny

Synonimy kwas chlorowodorowy w roztworze
Wzór chemiczny

HCl

Masa molowa

36,46

Numer CAS -
Numer WE O231-595-7
Zastosowanie w przemyśle chemicznym, włókienniczym, chemii gospodarczej, celulozowo - papierniczym, gumowym, farmaceutycznym, w energetyce do regeneracji wymienników jonowych, do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia.
Właściowości

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwna do jasno żółtej
Zapach: ostry
pH:< 1 ( 20 °C )
Temperatura topnienia: -32°C (35%), -40°C (33%), -74,7°C (23%)
Temperatura wrzenia: 62°C (35%), 75°C (33%), 110° (20,24%)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: około 1,18 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć