Katalog A-Z

Kwas Sorbowy

Synonimy kwas 2,4-heksadienowy.
Wzór chemiczny

C6H8O2

Masa molowa

112,12

Numer CAS 110-44-1
Numer WE 203-768-7
Zastosowanie Przemysł chemiczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby
pH: około 3,3 (1,6 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 134°C
Temperatura wrzenia: 170°C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: około 127°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: około 0,013 mbar (20°C)
Gęstość: 1,1 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1,6 g/l (20°C), 2,5 (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć