Katalog A-Z

Kwas Sulfanilowy

Synonimy kwas p-aminobenzenosulfonowy
Wzór chemiczny

C6H7NO3S

Masa molowa

173,19

Numer CAS 121-57-3
Numer WE O204-482-5
Zastosowanie przemysł chemiczny, odczynnik analityczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: prawie bez zapachu
pH: 2,5 (10 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 288°C, rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: (20ºC) 1,48 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 620 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 10 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): - 2,16

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć