Katalog A-Z

Kwas Sulfosalicylowy

Synonimy kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat
Wzór chemiczny

C7H6O6S*2H2O

Masa molowa

254,22

Numer CAS 5965-83-3
Numer WE 202-555-6
Zastosowanie ODCZYNNIK CHEMICZNY
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: lekko ostry
pH: <0,5 (200 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 110°C
Temperatura wrzenia: brak danych.
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 0,89 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: bez ograniczeń (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć