Katalog A-Z

Kwas Taninowy

Synonimy tanina
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 1401-55-4
Numer WE 215-753-2
Zastosowanie Przemysł chemiczny, odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: jasnożółta
Zapach: charakterystyczny
pH: ok. 3,5 (100 g/ wody, 20°C)
Temperatura topnienia: ok. 200°C - wraz z rozkładem
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: ok. 470°C
Granice wybuchowości: brak danych
Gestość: brak danych
Ciężar nasypowy: ok. 220 kg/m3
Rozpuszczalnośc:
- w wodzie: dobrze rozpuszczalna: ok. 250 g/l (20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć