Katalog A-Z

Kwas Trójchlorooctowy

Synonimy kwas trichlorooctowy
Wzór chemiczny

CCl3COOH

Masa molowa

163,39

Numer CAS 76-03-9
Numer WE O200-927-2
Zastosowanie jako odczynnik chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: ostry
pH: < 1 (50 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: 54 - 56 °C
Temperatura wrzenia: 197°C rozkład powyżej temperatury wrzenia
Temperatura samozapłonu: 711 °C
Temperatura zapłonu: > 110 °C
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: 1hPa (20°C)
Gęstość: 1,63 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1300 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Log Pow: 1,33

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć