Katalog A-Z

Kwas Wersenowy

Synonimy etylenodiaminotetraoctowy kwas
Wzór chemiczny

C10H16N2O8

Masa molowa

292,25

Numer CAS 60-00-4
Numer WE 200-449-4
Zastosowanie środki czyszczące, wybielanie masy celulozowej i tkanin, mikroelement w rolnictwie, produkcja tuszy do drukarek, obróbka fotografii, obróbka polimerów, w żywności.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: brak
Temperatura topnienia: 245 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: około 0,5 g/l (20°C), około 2,2 g/l (80°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Log Pow: - 3,86

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć