Katalog A-Z

Kwas Winowy

Synonimy kwas 2,3-dihydroksybursztynowy
Wzór chemiczny

C4H6O6

Masa molowa

150,09

Numer CAS 133-37-9
Numer WE 205-105-7
Zastosowanie środek pomocniczy
Właściowości

Postać: proszek
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
Próg zapachu: brak
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 170 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Punkt zapłonu: 210 °C
Temperatura zapłonu: 425 °C
Szybkość parowania: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna: 1,76g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: 1390g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć