Katalog A-Z

Antracen

Wzór chemiczny

C14H10

Masa molowa

178,22

Numer CAS 120-12-7
Numer WE 204-371-1
Zastosowanie odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: słaby; charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 215-217°C
Temperatura wrzenia: 342°C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: (27°C) 1,25 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 330 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: (20°C) nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych:
alkohol 14,9 g/l;
metanol 14,2 g/l;
benzen 16,1 g/l

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć