Katalog A-Z

Kwasy Naftenowe

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 1338-24-5
Numer WE 215-662-8
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciecz w 20 °C
Kolor: klarowny brązowy
Zapach: charakterystyczny
pH: około 5 (r-r 10 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: -35 °C
Temperatura wrzenia: 140-200 °C
Temperatura samozapłonu: brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu: brak dostępnych danych
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 0,91-096 g/cm3 (w 20°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć