Katalog A-Z

Kwasy Tłuszczowe

Synonimy Destylowane zwierzęce kwasy tłuszczowe.
Zastosowanie Surowiec do syntez - przemysł chemii gospodarczej, kosmetycznej.
Właściowości

Forma: ciało stałe (w temp.20°C)
Kolor: żółty - czerwony
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 40°C
Temperatura wrzenia: ok. 250°C
Temperatura zapłonu: 208°C
Temperatura samozapłonu: 327°C
Granice wybuchowości:
dolna: brak danych
górna: brak danych
Gęstość: ok. 0,880 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny (np.eter etylowy).

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć