Katalog A-Z

Laktoza

Synonimy cukier mleczny
Wzór chemiczny

C12H22O11*H2O

Masa molowa

360,32

Numer CAS 10039-26-6
Numer WE 200-559-2
Zastosowanie przemysł paszowy, farmaceutyczny, spożywczy
Właściowości

Postać : proszek
Barwa : biały do jasnożółtego
Zapach : prawie bezwonna
Wartość pH : 6,0-7,0
Gęstość : 0,5 kg/l
Temperatura zapłonu : nie dotyczy
Temperatura samozapłonu : nie dotyczy
Temperatura wrzenia : brak
Temperatura topnienia : brak
Granice wybuchowaości : nie określa się
Rozpuszczalność w wodzie : 15 % w temperaturze pokojowej
inne rozpuszczalniki : brak danych ilościowych
Współczynnik podziału n- oktanol/ woda : nie dotyczy

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć