Katalog A-Z

Lanolina

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8006-54-0
Numer WE 232-348-6
Zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym
Właściowości

Forma: ciało stałe, maziste
Kolor: lekko żółty
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 36-42 °C
Temperatura wrzenia: 180 °C
Temperatura zapłonu: 285-295 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalna ; emulguje.
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalna w heksanie

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć