Katalog A-Z

Litopon

Wzór chemiczny

BaSO4+ZnS

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie Przemysł chemiczny.<br />
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: brak
pH: brak danych
Temperatura topnienia: ok. 1700 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność pary: brak danych
Gęstość: 3,98 g/cm3
Gęstość nasypowa: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: słabo rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć