Katalog A-Z

Litu Chlorek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

LiCl

Masa molowa

42,39

Numer CAS 7447-41-8
Numer WE 231-212-3
Zastosowanie Produkcja ogniw, tworzyw sztuczych
Właściowości

Forma: ciało stałe (granulat lub puder)
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH (1% zawiesina - 25°C) : 6
Temperatura topnienia: 608°C
Temperatura wrzenia: 1355°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: 45,4 Wt.% (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć