Katalog A-Z

Litu Octan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C2H3O2Li*2H2O

Masa molowa

102,02

Numer CAS 6108-17-4
Numer WE 208-914-3
Zastosowanie odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH: 7,5 - 9,5 ( 5 % r-r w 20 °C )
Temeperatura wrzenia: rozkład
Temeperatura topnienia: 53,0 - 56,0 °C
Temeperatura zapłonu: nie dotyczy
Temeperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie - 290 g/l w 20 °C
w rozpuszczalnikach organicznych - etanol 215 g/l w 20 °C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć