Katalog A-Z

Litu Węglan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Li2CO3

Masa molowa

73,88

Numer CAS 554-13-2
Numer WE 209-062-5
Zastosowanie Przemysł szklarski, ceramiczny, budowlany, odczynnik analityczny, półprodukt.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia: 722°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia: brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu: brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu: brak dostępnych danych
Granice wybuchowości: brak dostępnych danych
lepkość dynamiczna:brak dostępnych danych
lepkość kinematyczna: brak dostępnych danych
Ciśnienie par: brak dostępnych danych
Gęstość: 2,1 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 200 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 8,4 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak dostępnych danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć