Katalog A-Z

Litu Wodorotlenek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

LiOH*H2O

Masa molowa

41,96

Numer CAS 1310-66-3
Numer WE 215-183-4
Zastosowanie przemysł chemiczny, produkcja smarów, katalizatorów
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: > 13 (1% roztwór)
Temperatura topnienia: 424 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciężar nasypowy: około 650 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: 189-223 g/l (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć