Katalog A-Z

Antymonu Tlenek

Synonimy antymonawy tlenek
Wzór chemiczny

Sb2O3

Masa molowa

291,50

Numer CAS 1309-64-4
Numer WE O215-175-0
Zastosowanie Uniepalniacz w przemysle gumowym i tworzyw sztucznych, w produkcji szkła, emalli, ceramiki funkcjonalnej, półprzewodników, klejów do drewna, jako półprodukt do produkcji wyrobów i innych substancji chemicznych, w preparatach zawierających tlenek antymonu.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 656°C
Temperatura wrzenia: 1425°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: 1,3 hPa (574°C), 1013 hPa (1550°C)
Gęstość: 5,9 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 800 – 1300 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 2,7 mg/l (20°C), rozpuszczalny w kwasie solnym
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć