Katalog A-Z

L-Lizyna

Wzór chemiczny

C6H14N2O2*HCl

Masa molowa

182,65

Numer CAS 657-27-2
Numer WE 211-519-9
Zastosowanie w przemyśle paszowym
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: aminowy
pH: 5-6 ( 100g/l H20 , 20°C )
Temperatura topnienia: 263-265°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 360 kg/m³
Rozpuszczalność:
w wodzie: 420 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Rozkład termiczny: ~224°C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć