Katalog A-Z

Magnezu Azotan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Mg(NO3)2*6H2O

Masa molowa

256,41

Numer CAS 13446-18-9
Numer WE 233-826-7
Zastosowanie jako odczynnik chemiczny, jako granulowany nawóz mineralny zawierający magnez i azot oraz jako półprodukt chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały do bladożółtej
Zapach: bez zapachu
pH: 6-7 (5% roztwór)
Temperatura topnienia: 95 °C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: bark danych
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 1,46 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 225 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć