Katalog A-Z

Magnezu Mirystynian

Synonimy sól magnezowa kwasu mirystynowego
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 4086-70-8
Numer WE 223-81-76
Zastosowanie przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: proszek
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura zapłonu: > 200 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Rozpuszczalność: w wodzie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych - dobra

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć