Katalog A-Z

Magnezu Stearynian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C36H70MgO4

Masa molowa

591.27

Numer CAS 557-04-0
Numer WE 209-150-3
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 7, jako zawiesina
Temperatura topnienia: około 140 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
lepkość dynamiczna:
lepkość kinematyczna:
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 200 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć