Katalog A-Z

Magnezu Tlenek

Synonimy magnezja palona, peryklaz
Wzór chemiczny

MgO

Masa molowa

40,3

Numer CAS 1309-48-4
Numer WE 215-171-9
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe, proszek
Kolor: biało-szary do jasnobrązowego
Zapach: brak
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 2500-2800°C
Temperatura wrzenia: 3600°C (760mmHg)
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 800 kg/m3
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: <0,1% (21°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: w etanolu - nierozpuszczlny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć