Katalog A-Z

Magnezu Węglan

Wzór chemiczny

MgCO3

Masa molowa

84,32

Numer CAS 546-93-0
Numer WE 208-915-9
Zastosowanie chemikalia do syntez
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
pH: ok.10 (roztwór 10%)
Gęstość (w 20°C ) : 2,16 g/cm3
Ciężar nasypowy: brak danych.
Temperatura topnienia: 850°C (rozkład).
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: ok 1g w 100g.
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć