Katalog A-Z

Maltodekstryna

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 9050-36-6
Numer WE 232-940-4
Zastosowanie przemysł spożywczy
Właściowości

Postać: proszek
Barwa: biała do kremowej
Zapach: brak danych
pH: 4,2-6,0 (100g/100ml H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości:
- dolna: 0,13 mg/mm3 (dla pyłów)
- górna: brak danych
Minimalna energia zapłonu: 7,20 mJ < Wmin > 8,45 mJ (dla pyłów)
Gęstość nasypowa: 555 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: dobrze rozpuszczalna
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć