Katalog A-Z

Manganu Chlorek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

MnCl2*4H2O

Masa molowa

197,91

Numer CAS 13446-34-9
Numer WE 231-869-6
Zastosowanie odczynnik do syntez, dodatek do nawozów, dodatek do pasz.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: różowo-czerwony
Zapach: bez zapachu
pH: 3 – 6 (5% roztwór, 25 °C)
Temperatura topnienia: 650 - 700 °C (substancja bezwodna)
Temperatura wrzenia: 1190 °C (substancja bezwodna)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,01 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 1150 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1980 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 0,85 (substancja bezwodna)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć