Katalog A-Z

Manganu Tlenek (II)

Synonimy brak
Wzór chemiczny

MnO

Masa molowa

70,93

Numer CAS 1344-43-0
Numer WE 215-695-8
Zastosowanie przemysł paszowy, chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: brązowy
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość ( ubita ) : 1,8 kg/m3
Rozpuszczalność : w wodzie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć