Katalog A-Z

Arsenu Tlenek

Synonimy arsenawy tlenek, arszenik
Wzór chemiczny

As2O3

Masa molowa

197,84

Numer CAS 1327-53-3
Numer WE O215-481-4
Zastosowanie <b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Właściwości podstawowe
Masa cząsteczkowa: 197,8
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 315°C
Temperatura wrzenia: 457,2°C
Gęstość w temp. 20°C: 3,7 g/cmł
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 1,77% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w kwasach
i ługach, glicerynie; słabo rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych.
Właściwości dodatkowe
Ciepło właściwe: 0,48 J/(gˇK)
Ciepło topnienia w temp. topnienia: 94,5 J/g

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć